เกณฑ์การจัดทำสาระความรู้ของกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ

  1. เป็นความรู้ที่เกิดจากตัวบุคคลหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกภายในกลุ่ม CoP
  2. เป็นความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติร่วมกับความรู้จากภายนอกโดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มา
  3. เป็นความรู้ที่ผ่านการสรุปประเด็นสำคัญ
  4. เป็นความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

ข้อควรหลีกเลี่ยง

  1. การคัดลอกเนื้อหาจากแหล่งอื่นๆ โดยไม่มีการสรุปตามความเข้าใจของตนเอง และไม่มีการอ้างอิง
  2. เนื้อหาที่นำมาจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยไม่มีการสรุปความ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
  3. ข้อมูลที่ไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มา หรือแหล่งที่มาไม่น่าเชื่อถือ

รูปแบบการสร้างสาระความรู้ สำหรับกลุ่ม CoP  

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โทร. 02 419 9009, 9750 ต่อ 501-506

ร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าของผลงาน
[Total: 8 Average: 3.9]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.