Siriraj Clinical Tracer Plus (SiCT Plus) เป็นเครื่องมือที่คณะฯ พัฒนาขึ้น โดยบูรณาการกระบวนการคุณภาพและการจัดการความรู้ (Siriraj KM Strategy : Siriraj Link-Share-Learn) เพื่อใช้ในการตามรอยผู้ป่วยกลุ่มโรคเฉพาะ/กลุ่มหัตถการ/ปัญหาสุขภาพ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการดูแลรักษากลุ่มผู้ป่วยนั้น ๆ ทำให้มีการประเมินคุณภาพในแง่มุมต่าง ๆ โดยทีมสหสาขา ได้แก่ ความปลอดภัย คุณภาพ การส่งมอบ/ระยะเวลาการให้บริการ ความคุ้มค่า และความพึงพอใจ โดยการนำเครื่องมือคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ Flow, PDCA, Lean, R2R และการเทียบเคียงระดับนานาชาติ เพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการดูแลรักษา การสร้างความรู้ในกลุ่มผู้ป่วยเป้าหมายอย่างเป็นทีมสหสาขา และการพัฒนาบุคลากร ผู้เรียน อย่างเป็นระบบ สู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน

 

Siriraj Clinical Tracer Plus (497 downloads)

ร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าของผลงาน
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.