คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการคณะฯ ซึ่งการจัดการความรู้  (Knowledge Management) เป็นส่วนหนึ่งของหมวด 4 ตามเกณฑ์ TQA คือ การจัดการและเพิ่มพูนสินทรัพย์ทางความรู้ขององค์กร ได้แก่ การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร ผสานและหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ใหม่ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างองค์กรกับลูกค้า ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการสร้างนวัตกรรมและกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และใช้องค์ความรู้และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้การเรียนรู้ฝังลึกลงไปในวิถีการปฏิบัติงานขององค์กร รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) ในองค์กร โดยการค้นหาหน่วยงานหรือการปฏิบัติการที่มีผลการดำเนินการที่ดี เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปปฏิบัติในส่วนอื่นๆ ขององค์กร

ที่ผ่านมา กระบวนการขยายผล best practice ของคณะฯ ยังไม่เป็นรูปธรรม จึงเป็นที่มาของการค้นหา best practice ที่สำคัญของคณะฯ เพื่อยกระดับการเรียนรู้และสามารถพัฒนางานของคณะฯ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญยังช่วยขับเคลื่อนคณะฯ สู่ความเป็นเลิศ นอกเหนือจากการส่งเสริมให้มีการปรับปรุงผลการดำเนินการ (performance improvement) และสร้างนวัตกรรมที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็น good/best practice

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่  ค้นหา Best practice....สู่การขยายผลทั้งคณะฯ (Siriraj Best Practice) (217 downloads)

ร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าของผลงาน
[Total: 2 Average: 4.5]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.