คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีการบูรณาการกระบวนการจัดการความรู้กับการพัฒนาคุณภาพ โดยกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความรู้ Siriraj Link – Share – Learn เพื่อใช้สื่อสารและขับเคลื่อนคณะฯ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ทั้งนี้งานจัดการความรู้เป็นหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุนการจัดการความรู้คณะฯ อย่างบูรณาการร่วมกับ งานพัฒนาคุณภาพ งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ และหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย โดยมีการประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และร่วมดำเนินการจัดการความรู้อย่างบูรณาการ โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ เพื่อให้คณะฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ซึ่งจาก Video จะเห็นได้ว่า งานพัฒนาคุณภาพ งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ และหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย มีการนำกลยุทธ์ในการจัดการความรู้ Siriraj Link – Share – Learn มาบูรณาการในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในหน่วยงานและระบบงานสำคัญ ที่ใช้สนับสนุนให้กับบุคลากรในคณะฯ อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ซึ่งผลลัพธ์จะส่งผลถึงผู้ป่วยที่มารับบริการให้ได้รับการบริการที่ดีที่สุด มีผลการรักษาดีที่สุด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเกิดการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ อย่างยั่งยืน

บูรณาการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ (วีดิทัศน์) (100 downloads )

บูรณาการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ (บทความ) (234 downloads )

1 thought on “บูรณาการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ (วีดิทัศน์)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.