อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน
(Dialogue, Storytelling และ Mind map)

เอกสารประกอบการอบรม
Siriraj KM เครื่องมือยกระดับความรู้ เพื่อการพัฒนางาน (129 downloads )
KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้ เพื่อพัฒนางาน (116 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.