อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน (Dialogue, Storytelling และ Mind map)

สุนทรียสนทนา (Dialogue)

“…เน้นการฟังอย่างลึกซึ้ง (deep listening) ไม่ด่วนสรุป ผู้ร่วมวงสนทนามีอิสระทางความคิด เปิดใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้…”