วัตถุประสงค์ : สร้างความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานการจัดการความรู้ กระบวนการ และเครื่องมือการจัดการความรู้ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

เนื้อหาเรียนรู้ :

 • เครื่องมือ KM
  • สุนทรียสนทนา (Dialogue)
  • การเล่าเรื่อง (Storytelling)
  • ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
  • World Cafe
  • AAR – BAR
 • การสกัด และบันทึกความรู้
  • หลักการบันทึกเบื้องต้น
  • การเขียนผังงาน (Flow)
  • One-page report
  • Bullet
  • Mind map
  • Sketchnote

เกณฑ์วัดและประเมินผล : ผลคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนรู้ ≥ 80%

รูปแบบการเรียนรู้ : เรียนรู้ออนไลน์ ผ่านระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ SELECx

Link การเรียนรู้ (เฉพาะบุคลากรคณะฯ) : selecx.si.mahidol.ac.th/course/view.php?id=786
(สำหรับบุคคลทั่วไป กรุณาติดตามสาระความรู้และเนื้อหาต่าง ๆ ได้ผ่าน Siriraj KM website)

กำหนดการจัดอบรม : ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0 2419 9009 หรือ 0 2419 9750 ต่อ 501 (คุณปารวี), ต่อ 502 (คุณชลิตา)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.