พว.นันทพร พ่วงแก้ว ฝ่ายการพยาบาลฯ ได้นำกลยุทธ์ Siriraj Link – Share – Learn มาใช้ในการจัดการความรู้โดยบูรณาการกับระบบคุณภาพ เพื่อตอบสนองการบรรลุพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการพยาบาล โดย . พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ให้นโยบายและการสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว ดังนั้นแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ในฝ่ายการพยาบาลฯ  เริ่มตั้งแต่การกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ของฝ่ายการพยาบาลฯ  เพื่อพัฒนาคนให้สามารถพัฒนางานและองค์กร  ดำเนินการโดยคณะกรรมการจัดการความรู้ ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนจากทุกงานการพยาบาล จัดทำแผนงานและกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เช่น  CoP VAP, CoP แผลและออสโตมี, CoP การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด เป็นต้น ที่สำคัญคือ การบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุก โดยใช้เครื่องมือ Siriraj Concurrent Trigger Tool  (SiCTT) ที่คณะฯ พัฒนาขึ้น เพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถประเมินความเสี่ยงสำคัญในผู้ป่วยกลุ่มต่าง ๆ จะได้มีการบริหารจัดการให้เกิดความปลอดภัยแต่เนิ่น ๆ เช่น Adult Pre Arrest signs, Pressure Injury Prevention,  Fall Prevention เป็นต้น กิจกรรมนอกจากนี้คือ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้มาตรฐานในการทำงาน เช่น การเยี่ยมสำรวจภายใน การตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วย เป็นต้น รวมทั้งถอดความรู้ จัดเก็บความรู้ที่สำคัญและจำเป็นให้พร้อมใช้ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ เอกสาร คู่มือ แนวปฏิบัติ วีดิทัศน์ เป็นต้น  ซึ่งฝ่ายการพยาบาล ได้จัดทำคลังความรู้ใน Website เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของการเผยแพร่ข้อมูลสู่ภายนอก 

ดาวน์โหลดบทความเพิ่มเติมได้ที่ >> พลังของการจัดการความรู้ (151 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.