วีดิทัศน์ สัมภาษณ์บุคคลคุณภาพประจำปี 2563 ศ.คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์

ศ.คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพประจำปี 2563

Quality Fair ประจำปี 2563 เรื่อง “วิถีใหม่รองรับ transformation เรียนรู้จากการรับมือสู้ภัยโควิด”