โปสเตอร์นำเสนอผลงาน Quality Fair ประจำปี 2566

โปสเตอร์นำเสนอผลงานความก้าวหน้า

Quality Fair ประจำปี 2565 เรื่อง “ทักษะทันยุค แสนสนุก สุขสำเร็จทั้งองค์กร”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ

Quality Fair ประจำปี 2565 เรื่อง “Resilience: Fixed & Growth Mindset กับการขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กรสู่การเติบโตที่ยั่งยืน”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ

Quality Fair ประจำปี 2565 เรื่อง “Personal OKRs จากการพัฒนาตนเอง สู่ความสำเร็จขององค์กร”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ

Quality Fair ประจำปี 2565 เรื่อง “Metaverse in Education & Healthcare Service”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2565 เรื่อง “Metaverse in Education & Healthcare Service” วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน […]

Quality Fair ประจำปี 2565 เรื่อง “Meta-Skills towards World Class Organization: Meta-Skills สู่การเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลก”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2565 เรื่อง “Meta-Skills towards World Class Organization: Meta-Skills สู่การเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลก” วันพฤหัสบดีที่ 8 […]

KM Award 2564

รางวัล เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ : KM Inspiration ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การทำงานวิถีใหม่…แรงบันดาลใจจากภัยโควิด” วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นคุณค่าและสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน […]

บทความ สัมภาษณ์บุคคลคุณภาพประจำปี 2563 ศ.คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์

ศ.คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

บทความ สัมภาษณ์บุคคลคุณภาพประจำปี 2563 ผศ. พญ.ศันสนีย์ เสนะวงษ์

ผศ. พญ.ศันสนีย์ เสนะวงษ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน