CoP เทคนิคการทำความสะอาด ขอนำเสนอ

แนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบและทำความสะอาดบันไดหนีไฟประจำอาคาร

 1. งานอาคารสถานที่ ดำเนินการทำบันทึกหนังสือเวียนแจ้ง สนง.ภาควิชาฯ/หน่วยงาน/หอผู้ป่วย/หน่วยตรวจโรค เรื่องห้ามวางสิ่งของบริเวณทางบันไดหนีไฟ ผ่านทางระบบ e-doc

 2. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบโซน งานอาคารสถานที่ นำป้ายห้ามวางสิ่งของ/วัสดุครุภัณฑ์ขวางทางบันไดหนีไฟติดไว้บริเวณทางบันไดหนีไฟประจำอาคาร

 3. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบโซน งานอาคารสถานที่ ตรวจสอบทางบันไดหนีไฟตามแผนประจำอาคารทุกเดือน และบันทึกตามแบบฟอร์มการตรวจสอบ

 4. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบโซน งานอาคารสถานที่ ตรวจสอบพบเศษขยะสิ่งของ/ครุภัณฑ์วางกีดขวางทางบันไดหนีไฟ ให้ประสานงานแจ้งหน่วยงานผู้ที่นำสิ่งของมาวางไว้ เพื่อให้เก็บขนย้ายออกภายใน 15 วัน (เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบโซน งานอาคารสถานที่นำป้ายแจ้งประสานงานแล้วมาติดไว้)
  4.1. กรณีเป็นขยะรีไซเคิลแนะนำให้นำไปขายที่โครงการเวสท์แบงก์ตามวันเวลาที่กำหนดการรับคืนขยะรีไซเคิล
  4.2. กรณีเป็นเศษขยะวัสดุที่หาเจ้าของรับผิดชอบไม่ได้ให้ติดป้ายประกาศไว้ครบ 15 วัน หลังจากนั้นให้เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ ดำเนินการเก็บขนย้ายนำไปทิ้งที่โรงพักขยะ
  4.3. กรณีเป็นซากครุภัณฑ์ให้แต่ละหน่วยงานทำบันทึกแจ้งส่งคืนพัสดุ และนำใบสำเนาส่งคืนพัสดุติดไว้ที่ครุภัณฑ์ (เพื่อรองานพัสดุฯ ดำเนินการขนย้าย)

 5. กรณีหลังจากแจ้งประสานงานหน่วยงานแล้วยังไม่ดำเนินการขนย้ายออก ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบโซน งานอาคารสถานที่ ทำบันทึกข้อมูลรายงานเรียนผู้บริหาร เพื่อพิจารณาดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม >> การตรวจสอบและทำความสะอาดบันไดหนีไฟประจำอาคาร (28 downloads)

ร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าของผลงาน
[Total: 1 Average: 5]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.