การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24
จัดโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)
ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2567
ภายใต้หัวข้อ “Growth Mindset for Better Healthcare System”
“ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า ด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล”
ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

ทั้งนีั้ งานจัดการความรู้ คณแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้เข้าร่วมนำเสนอโปสเตอร์ในงาน ดังนี้

โปสเตอร์นำเสนองาน HA National Forum ครั้งที่ 24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.