กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งวง(เล่า) คนเล่าเรื่อง

เป้าหมาย : เพื่อสร้างการเรียนรู้ของบุคลากร โดยนำเทคนิคและประสบการณ์จากวิทยากรไปประยุกต์ใช้ผ่านกระบวนการเล่าเรื่องความสำเร็จ (Success Storytelling) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเขียนเรื่องเล่า

กำหนดการ : วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น

รูปแบบการเรียนรู้ : Onsite ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1

ทบทวนบทเรียน : https://sites.google.com/mahidol.edu/km-storytelling

ดาวน์โหลด : เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งวง(เล่า) คนเล่าเรื่อง (30 downloads )

วิทยากร โดย
นพ.ภิญโญ ศรีวีระชัย (ชำนาญการพิเศษ)
แพทย์ประจำศูนย์บริรักษ์ศิริราช

คุณรวีวรรณ วัฒนมงคล
หัวหน้าหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(R2R)

คุณอุไรพร ศิริเทพ
งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ฯ

คุณปารวี สยัดพานิช
งานจัดการความรู้

สอบถามข้อมูลได้ที่ :
งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0 2419 9009 หรือ 0 2419 9750 ต่อ 501 (คุณปารวี), ต่อ 503 (คุณเอกราช)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.