บทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24Growth Mindset for Better Healthcare System
(ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า ด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล)
เรื่อง “Re-ignite จุดชนวนทำคุณภาพ
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 10.45 – 12.15 น.
ณ ห้องสัมมนา Sapphire 115-118 ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี

วิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อาจารย์ผ่องพรรณ จันธนสมบัติ (ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ.)
ภก.ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์ (ผู้เยี่ยมสำรวจ สรพ.)
ภก.สงกรานต์ มีชูนึก (ผู้เยี่ยมสำรวจ สรพ.)

ภก.สงกรานต์ มีชูนึก  ผู้เยี่ยมสำรวจ สรพ. กล่าวว่า ช่วงสถานการณ์ Covid-19 ที่ผ่านมาความหมดไฟเรื่องของระบบคุณภาพเกิดมากขึ้น จึงเป็นที่มาของการจุดชนวนในการทำคุณภาพขึ้นมาอีกครั้ง โดยได้นำเสนอสถิติที่ผ่านมา พบว่ามีจำนวนโรงพยาบาลที่ไม่ต่ออายุการรับรองเป็นจำนวนมาก ทางสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จึงมีการปรับกระบวนการต่าง ๆ ในการเยี่ยมเพื่อรับรอง เช่น การใช้กล้องถ่ายสถานที่ เพื่อเยี่ยมสำรวจ การใช้วิธีการสัมภาษณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยสาเหตุของความไม่ต่อเนื่องในการต่ออายุการรับรอง ได้แก่

 • การเปลี่ยนผู้นำ ทีมบริหารในโรงพยาบาลใหญ่ตามรอบเวลา หรือการเปลี่ยนผู้บริหารโรงพยาบาลขนาดเล็ก เนื่องจากผู้บริหารไปศึกษาต่อ
 • ความเข้าใจ ความชัดเจนและการให้ความสำคัญในการพัฒนา
 • มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาคุณภาพ (ลาออก เกษียณอายุ)
 • ระบบงานคุณภาพ ออกแบบเป็นแบบเฉพาะโดยการมอบหมายงานพิเศษเพิ่มที่ไม่ใช่งานประจำ
 • การพึ่งพิงแต่บุคคลและศูนย์คุณภาพ
 • กลไกขับเคลื่อนทั้ง 3 ระดับ (หน่วยงาน ทีมระบบงาน องค์กร) ไม่ประสานงานกัน
 • มีภาระงานมากต่อเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19
 • โรงพยาบาลเอกชนมีการปรับโครงสร้างอาคาร

ดังนั้น ถ้าทำดีมากขึ้นจะเป็นการมองหาของดีมาคุยกันในเชิงบวกเพื่อขยายผลต่อ

รูปแบบการทำงานซึ่งผู้นำเข้าใจพลังของการสนทนาและใช้การสนทนาเป็นหลักในการทำงาน

 1. พัฒนา positive conversational habits
 2. ฝึกฝน conversational methods
 3. Bake conversation เข้าในทุกเรื่องที่ทำ
 4. ระดมพลเพื่อสร้าง powerful conversation

จึงควรมีการพูดคุยปัญหาจากทั้ง 2 ฝ่าย หาวิธีการทำงานทั้งที่ดีและไม่ดีไปพร้อมกัน ซึ่งการเรียนรู้นั้นมีหลายรูปแบบ การทำงานควรมีการทำ AAR (After Action Review) กันบ่อย ๆ ในทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น ระหว่างผู้ปฏิบัติกับหัวหน้า

การตั้งเป้าหมายควรตั้งให้ใหญ่ ชัดเจน ท้าทาย ทำให้ยกระดับคุณภาพได้มากขึ้น และต้องวัดผลได้ การวัดควรเปลี่ยน Mindset ในการวัด โดยเน้นการวัดเพื่อพัฒนา (วัดเล็ก ง่าย ขยายผลต่อ) ที่สำคัญคือการให้คุณค่าแก่ผู้รับบริการ

อาจารย์ได้กล่าวปิดท้ายการสร้างความยั่งยืนด้วยหลัก “ง่าย มัน ดี มีสุข ผูกพัน” โดย ง่าย คือการทำได้อย่างเป็นธรรมชาติมาจากความคิดสร้างสรรค์ มัน คือการสนุกกับการทำงานประจำและการพัฒนา ดี คือการที่ทำแล้วได้ผลแสดงความแตกต่างได้อย่างชัดเจน มีสุข นั้นเป็นสิ่งที่มีความหมายและคุณค่ากับคนทำ และ ผูกพัน  คือการทุ่มเททำงานอย่างสุดความสามารถ

การมีสุขควรให้เกิด Passion ในการทำงาน และองค์กรควรมี High Trust Culture ได้แก่ การยกย่องผลงานที่เป็นเลิศในทันที กระตุ้นด้วยความกดดันที่ท้าทาย ให้อิสระในการเลือกวิธีการทำงาน ส่งเสริมความชำนาญในงาน สื่อสารแบ่งปันข้อมูล สร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมการเติบโต และการแสดงว่าเราต้องการความช่วยเหลือ

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ >> Re-ignite จุดชนวนทำคุณภาพ

ผู้บันทึกบทเรียน
นายเอกกนก พนาดำรง
งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อ่านบทเรียน HA National Forum อื่น ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.