CoP ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง กำหนดกิจกรรม ครั้งที่ 1 /2567
วันที่ 15 มีนาคม 2567  จำนวนสมาชิกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 29 ท่าน

วัตถุประสงค์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน ChatGPT เบื้องต้น
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถใช้งานได้จริง

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง : ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความเข้าใจในการใช้งาน และสามารถใช้งานได้จริง

รูปแบบที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การบรรยาย และทดลองปฎิบัติจริง

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนรู้ : การใช้งาน ChatGPT เบื้องต้น

แหล่งที่มาและอ้างอิง :
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ ChatGPT & Bard AI สำหรับการสอน วิจัยวิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ศึกษาอย่างมืออาชีพ โดย รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ประสบการณ์การนำความรู้ที่ได้ไปทดลองใช้ :
1. ใช้ในการร่างหนังสือราชการ / คำกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ
2. ใช้ในการออกแบบ flowchart
3. ใช้ในการศึกษาหาข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ

Facilitator : น.ส.สุธาสนี ภัทรวดี

ผู้จดบันทึก :
1. น.ส.อุษณีย์ ผ่องใส
2. น.ส.สุธาสินี ภัทรวดี
3. นางอารยา กิจเลิศผล
4. น.ส.กนกพร กุลจิตติวณิชย์
5. น.ส.อภิชญา จูฑพลกุล

ผู้ตรวจสอบเนื้อหา : น.ส.สุธาสินี ภัทรวดี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : นางอารยา กิจเลิศผล โทร.9 4333

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.