รายชื่อสมาชิกกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ ผู้ประสานงานด้านการผลิตตำราหนังสือทางวิชาการ มีดังนี้

Facilitator
นางสาววลีรัตน์ กลิ่นเกษร

Historian
นางอมรรัตน์ แสงแก้ว

Admin
นายวสันต์ แสงสวัสดิกุล

Expert
นางสาวปิยะนุช เป้าชัง
นางสาวยุพา ประไพพงษ์

รายชื่อสมาชิกผู้ดำเนินการ ณ วันก่อตั้ง
1. นางสาวปิยะนุช เป้าชัง
2. นางสาวยุพา ประไพพงษ์
3. นางอมรรัตน์ แสงแก้ว
4. นายวสันต์ แสงสวัสดิกุล
5. นางสาวนุชประวีภรณ์ สลีอ่อน
6. นางสาววลีรัตน์ กลิ่นเกษร

update : 29/09/2022
ผู้ประสานงาน งานวิชาการ : นางสาวปิยะนุช เป้าชัง  (9 2858)
ผู้ประสานงาน งานจัดการความรู้ : นายเอกราช จันทรประดิษฐ์ (9 9009 ต่อ 503)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.