ผู้ประสานงานด้านการผลิตตำราหนังสือทางวิชาการ
(Academic Affairs’ Siriraj Press Service)

ความเป็นมา
งานวิชาการ สำนักงานคณบดีเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนพันธกิจด้านบริการวิชาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณด้านวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเพื่อบรรลุสู่ความเป็นเลิศ เช่น การสนับสนุนด้านตำแหน่งทางวิชาการ, การเขียนตำรา/หนังสือทางวิชาการ และการจัดประชุมวิชาการ เป็นต้น เนื่องจากปัจจุบันภาควิชา/หน่วยงานต่าง ๆ  ยังเข้าถึงข่าวสารด้านบริการวิชาการไม่ทั่วถึง จึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดและกระบวนการที่ล่าช้า อีกทั้งมีความความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ลดขั้นตอนและปัญหาต่าง ๆ

จากความสำคัญที่กล่าวมานั้น งานวิชาการ สำนักงานคณบดี จึงได้สร้างกลุ่มผู้ประสานงานด้านการผลิตตำราหนังสือทางวิชาการ โดยมีผู้แทนจากภาควิชา/หน่วยงานต่าง ๆ มาเข้าร่วมกลุ่มเพื่อเพิ่มศักยภาพตนเองและสามารถช่วยให้คำแนะนำกับบุคลากรสายวิชาการในด้านการผลิตตำราหนังสือทางวิชาการได้เป็นอย่างดี และเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้พันธกิจด้านบริการวิชาการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและให้คณะฯ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตตำราหนังสือทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานด้านบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI)

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ตัวชี้วัดด้าน KM
1. จำนวนสาระความรู้ อย่างเป็นรูปธรรม เช่น เอกสารความรู้ เป็นต้น 2 เรื่อง/ปี
2. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม CoP ใน 1 ปีงบประมาณ ≥ 2 ครั้ง/ปี
3. ร้อยละของสมาชิกกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครบทุกครั้ง ≥ 80 %

ตัวชี้วัดที่ตอบวัตถุประสงค์
4. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการผลิตตำราหนังสือทางวิชาการ ≥ 80 %

ความรู้ที่สำคัญ
1. เทคนิค/วิธีการดำเนินการทางด้านการผลิตตำรา/หนังสือทางวิชาการ
2. การจัดทำแผนประกอบการดำเนินการด้านการผลิตตำรา/หนังสือทางวิชาการ
3. กฎระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการผลิตตำรา/หนังสือทางวิชาการ
4. การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการด้านการผลิตตำรา/หนังสือทางวิชาการ
5. การให้คำปรึกษาและแนวทางอย่างถูกต้อง เพื่อลดความผิดพลาดในการดำเนินงาน

update : 29/09/2022
ผู้ประสานงาน งานวิชาการ : นางสาวปิยะนุช เป้าชัง  (9 2858)
ผู้ประสานงาน งานจัดการความรู้ : นายเอกราช จันทรประดิษฐ์ (9 9009 ต่อ 503)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.