ยาที่มีความเสี่ยงสูง (High Alert Drugs) คือ กลุ่มยาที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วย เพราะมีดัชนีการรักษาแคบหรือมีผลข้างเคียงร้ายแรงต่ออวัยวะสำคัญ เช่น สมอง หัวใจ ไต ฯลฯ ซึ่งยา Insulin เป็นยาที่มีความเสี่ยงสูง สามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ โดยภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยคือภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ จึงมีการรวมตัวของกลุ่ม แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เพื่อหาแนวทางในการดักจับและป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้น โดยการใช้เครื่อง Siriraj Concurrent Trigger Tool by Modified Early Warning Sign (SiCTT by MEWS) ในการดักจับความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยที่ได้รับยา Insulin ก่อนที่ผู้ป่วยจะเกิดอาการไม่พึงประสงค์ ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัยในการใช้ยา

วันนี้ KM Society จะพาทุกคนไปดูกระบวนการในการใช้เครื่องมี SiCTT by MEWS ตั้งแต่แรกเริ่ม จนกระทั่งเกิดผลลัพธ์ที่ดี ติดตามได้ใน KM Society Siriraj Concurrent Trigger Tool กลุ่มยา High Alert Drugs : Adult patient with Insulin administration

ดาวน์โหลด
SiCTT กลุ่มยา High Alert Drugs : Adult patient with Insulin administration (วีดิทัศน์) (120 downloads )

 

ขอขอบคุณ
คุณสุปริญญา พรมมาลุน
งานการพยาบาลอายุศาสตร์และจิตเวชศาสตร์
ภกญ.กัญญา มัชฌิมาวิวัฒน์
หน่วยบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน ฝ่ายเภสัชกรรม

ติดตามชม กลุ่มยา High Alert Drugs :
• Adult patient with Heparin administration
Adult hospitalized patient with Warfarin administration 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โทร. 0 2419 9009 และ 0 2419 9750

2 thoughts on “Siriraj Concurrent Trigger Tool กลุ่มยา High Alert Drugs : Adult patient with Insulin administration (วีดิทัศน์)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.