เรียนรู้จากประสบการณ์…เพื่อการพัฒนาที่รวดเร็ว

เรียนรู้จากประสบการณ์…เพื่อการพัฒนาที่รวดเร็ว เรียบเรียงโดย วิจิตรา นุชอยู่ งานจัดการความรู้ ที่ปรึกษาด้านเนื้อหา ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณะบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีการพัฒนาเครื่องมือ Siriraj Concurrent Trigger Tool […]

SiCTT : แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นจากสาเหตุที่ป้องกันได้

การบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุก

SiCTT : แนวทางการตาม Code D-delta สำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่รับการรักษาในโรงพยาบาลและห้องฉุกเฉิน ที่มีภาวะใส่ท่อช่วยหายใจยาก โรงพยาบาลศิริราช

การบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุก

KM Society : ประสบการณ์การใช้เครื่องมือ SiCTT จากทีมบุกเบิก (วีดิทัศน์)

Siriraj Concurrent Trigger Tool หรือเรียกย่อ ๆ ว่า SiCTT เป็นเครื่องมือที่คณะฯ พัฒนาต่อยอดมาจากเครื่องมือ Global Trigger Tool ของ Institute […]

Siriraj Concurrent Trigger Tool กลุ่มยา High Alert Drugs : Adult hospitalized patient with Warfarin administration (วีดิทัศน์)

Siriraj Concurrent Trigger Tool กลุ่มยา High Alert Drugs : Adult patient with Insulin administration (วีดิทัศน์)

Siriraj Concurrent Trigger Tool กลุ่มยา High Alert Drugs : Adult patient with Heparin administration (วีดิทัศน์)

SiCTT : Fall Prevention in Adult Hospitalized Patient

การบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล Siriraj Concurrent Trigger Tool by Modified Early Warning Signs (SiCTT by MEWS) เรื่อง […]

บริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกด้วย Siriraj Concurrent Trigger Tool (บทความ)

บริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกด้วย Siriraj Concurrent Trigger Tool (SiCTT)