ยาที่มีความเสี่ยงสูง (High Alert Drugs) คือ กลุ่มยาที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วย เพราะมีดัชนีการรักษาแคบหรือมีผลข้างเคียงร้ายแรงต่ออวัยวะสำคัญ เช่น สมอง หัวใจ ไต ฯลฯ ซึ่งยา Heparin เป็นหนึ่งในรายการยาที่มีความเสี่ยงสูง และพบอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาที่สูง จึงมีการรวมตัวของกลุ่ม แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เพื่อหาแนวทางในการป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้น โดยการใช้เครื่อง Siriraj Concurrent Trigger Tool by Modified Early Warning Sign (SiCTT by MEWS) ในการดักจับปัญหา และแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ก่อนที่ผู้ป่วยจะเกิดอาการไม่พึงประสงค์ ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัยในการใช้ยา

วันนี้ KM Society จะพาทุกคนไปดูกระบวนการในการใช้เครื่องมี SiCTT by MEWS ตั้งแต่แรกเริ่ม จนกระทั่งเกิดผลลัพธ์ที่ดี ติดตามได้ใน KM Society Siriraj Concurrent Trigger Tool กลุ่มยา High Alert Drugs : Adult patient with Heparin administration

ดาวน์โหลด
SiCTT กลุ่มยา High Alert Drugs : Adult patient with Heparin administration (วีดิทัศน์) (107 downloads )

 

ขอขอบคุณ
คุณสุพัฒน์ตรา ตันติศรีไกรแสง
งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภกญ.จันทร์พร ก้องวัชรพงศ์
งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน ฝ่ายเภสัชกรรม

ติดตามชม กลุ่มยา High Alert Drugs :
• Adult patient with Insulin administration
Adult hospitalized patient with Warfarin administration

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โทร. 0 2419 9009 และ 0 2419 9750

2 thoughts on “Siriraj Concurrent Trigger Tool กลุ่มยา High Alert Drugs : Adult patient with Heparin administration (วีดิทัศน์)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.