กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของภาควิชาตจวิทยา

CoP ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง ภาควิชาตจวิทยา ได้มีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการจัดการความรู้กันอยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่องเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับโรคผิวหนัง หรือความรู้เกี่ยวกับการทำงานในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรภายในภาควิชาฯ ได้มีการนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น โดยจะนำความรู้ที่มีในแต่ละสาขามาถ่ายทอด เผยแพร่ และแบ่งปันประสบการณ์การทำงานของบุคลากรในสาขาต่าง ๆ ให้บุคลากรอื่น ๆ ได้ทราบและเข้าใจ

ทั้งนี้ Cop ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง ได้มีการจัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มาสนับสนุนการทำงาน เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในภาควิชาตจวิทยา ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะมีเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

การสร้างแบบฟอร์มจาก Google Form

นัดหมายสะดวกยิ่งขึ้นด้วยโปรแกรม Doodle

เทคนิคการออกแบบสื่อนำเสนอ

ใบเสร็จถูกต้อง เบิกจ่ายทันใจ

การใช้โปรแกรม Zoom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.