CoP กายภาพบำบัดศิริราช มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานกายภาพบำบัดในส่วนของการให้บริการ จากการพบปัญหาผู้ป่วยรอรับบริการหลังจากที่แพทย์ตรวจเป็นเวลานาน ถึง 3 สัปดาห์ ทางทีมจึงหาวิธีการให้ผู้ป่วยที่มีอาการปวดรุนแรงได้รับการทำกายภาพบำบัดภายใน 1 สัปดาห์หลังแพทย์ตรวจ โดยเชิญผู้มีประสบการณ์ให้คำแนะนำเรื่องการสร้างแนวปฏิบัติและตั้งเงื่อนไขในการรับผู้ป่วยที่มีปัญหารุนแรงให้ได้รับการรักษาภายใน 1 สัปดาห์ ซึ่ง Flow นั้นถูกพัฒนามาเป็น Tracer shoulder pain ในปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นความสำเร็จของหน่วยงาน ผู้ป่วยได้รับการบริการอย่างรวดเร็วภายใน 1 สัปดาห์หลังแพทย์ตรวจ และถูกจำหน่าย หลังจากที่รับการบริการ 12 ครั้ง โดยมีอาการปวดลดลงถึง 3 ใน 10 ของ Pain score ผู้ป่วยมีภาวะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้

สงวนสิทธิ์ ห้ามทำสำเนา ทำการเปลี่ยน หรือทำขึ้นใหม่ด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วน หรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานจัดการความรู้ พร้อมให้คำปรึกษา และร่วมพัฒนากระบวนการจัดการความรู้
สอบถามโทร. 0-2419-9009 หรือ 0-2419-9750

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.