งานสิทธิประกันสุขภาพ มีพันธกิจหลัก 2 เรื่อง คือ การบริหารสิทธิการรักษาพยาบาล และการบันทึกข้อมูลหัตถการผ่าตัด และวิสัญญี โดยหน่วยงานมุ่งเน้นให้บริการแบบ one stop service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการมากที่สุด ในเพื่อให้เจ้าหน้ารับข้อมูลได้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงเรื่องสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ป่วย ที่มีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา จึงมีการจัดตั้งกลุ่ม CoP ขึ้น เพื่อพัฒนาประเด็นเหล่านี้ จัดการความรู้ และเผยแพร่ข้อมูลความรู้แก่บุคลากรภายใน และผู้รับบริการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ สามารถที่จะใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามสิทธิที่ควรได้รับ และเนื่องจากงานสิทธิประกินสุขภาพมีการให้บริการ 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด ทุกคนในงานจึงมีความสำคัญอย่างมากเท่าเทียมกัน เพราะทุกคนต้องหมุนเวียนกันไปให้บริการตามจุดต่าง ๆ และถือว่าทุกคนเป็นสมาชิกของกลุ่มที่จะช่วยขับเคลื่อนหน่วยงาน ให้บรรลุเป้าหมาย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สงวนสิทธิ์ ห้ามทำสำเนา ทำการเปลี่ยน หรือทำขึ้นใหม่ด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วน หรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานจัดการความรู้ พร้อมให้คำปรึกษา และร่วมพัฒนากระบวนการจัดการความรู้
สอบถามโทร. 0-2419-9009 หรือ 0-2419-9750

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.