สาขากิจกรรมบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มีการทำกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ในภาควิชา และมีการเรียนเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้กับบุคลากรภายในภาควิชา บุคลากรที่เข้าร่วมอบรมจึงได้มีการนำเรื่องการทำ CoP มาเผยแพร่ในหน่วยงาน ทางทีมจึงจัดตั้ง CoP ขึ้นมา โดยเล็งเห็นว่าผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ มีปัญหากลืนลำบากเป็นจำนวนมาก และการฝึกกลืนเป็นหัตถการที่มีความเสี่ยงสูง ต้องอาศัยทีมสหสาขาวิชาชีพหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ นักกิจกรรมบำบัด พยาบาล นักโภชนการ รวมถึงทันตแพทย์ มาให้การบำบัดรักษาร่วมกัน ทีมจึงจัดตั้ง CoP เวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลการกลืน เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่องการกลืนลำบาก ให้ผู้ที่ทำงาน และผู้ที่มีปัญหาได้เรียนรู้ร่วมกัน

สงวนสิทธิ์ ห้ามทำสำเนา ทำการเปลี่ยน หรือทำขึ้นใหม่ด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วน หรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานจัดการความรู้ พร้อมให้คำปรึกษา และร่วมพัฒนากระบวนการจัดการความรู้
สอบถามโทร. 0-2419-9009 หรือ 0-2419-9750

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.