เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด (Preterm Labour) หมายถึง ภาวะมดลูกมีการหดรัดตัวอย่างสม่ำเสมอ (regular uterine contraction) มีผลทำให้ปากมดลูกเปิดขยาย (cervical change) ก่อนอายุครรภ์ 37 สัปดาห์ ซึ่งจะป้องกันความเสี่ยง และดูแลสุขภาพตนเองอย่างไร สามารถดาวน์โหลดความรู้กันได้ที่ การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด (1208 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.