ในยุคปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือที่เรียกว่า VUCA World (Volatility = ความผันผวน Uncertainty = ความไม่แน่นอน Complexity = ความซับซ้อน และ Ambiguity = ความคลุมเครือ) องค์กรต่าง ๆ จึงต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด โดยปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ทำให้องค์กรสามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงคือ บุคลากร ที่ต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลา ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บุคลากรอยู่รอดและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ดังนั้นองค์กรต้องเข้าใจในหลักการเรื่อง การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult learning) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับเรื่อง Active learning ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ทำให้เกิดความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ในกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่ใช่จากการฟังเพียงอย่างเดียว เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญในการทำงานให้บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทันต่อสถานการณ์ ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรให้อยู่รอดใน VUCA World การเรียนรู้ของผู้ใหญ่จะสัมพันธ์กับแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการชี้นำตนเอง (Self-Directed Learning) เป็นการเรียนรู้อย่างอิสระ รับผิดชอบตนเอง เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจด้วยความสมัครใจ ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีจุดมุ่งหมาย มีแรงจูงใจมากกว่า และสามารถนำประโยชน์จากการเรียนรู้ไปใช้ได้ดีและยาวนานกว่าการเรียนรู้ที่ถูกชักจูงจากปัจจัยภายนอก จึงเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องตลอดชีวิต อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ พัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ในวัยทำงาน (243 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.