การบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Siriraj Concurrent Trigger Tool by Modified Early Warning Signs (SiCTT by MEWS)
เรื่อง Fall Prevention in Adult Hospitalized Patient

การพลัดตกหกล้มเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยงสำคัญที่โรงพยาบาลศิริราชติดตามมาโดยตลอด ซึ่งพบว่าตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558-2562 ยังคงมีอัตราการพลัดตก หกล้ม ที่ต้องได้รับการรักษาหรือแก้ไขเพิ่มเติมที่เพิ่มขึ้น (Learn) จึงมีการรวมกลุ่มหอผู้ป่วยกับงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษที่มีอุบัติการณ์พลัดตกหกล้ม มีการระบุผู้เชี่ยวชาญ ผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญ ระบุผู้รับผิดชอบหลัก (Link) ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ร่วมกันค้นหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share) ทั้ง Tacit และ Explicit Knowledge สกัดความรู้ ทักษะปฏิบัติ และประสบการณ์สำคัญ โดยนำกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกในการดูแลรักษาผู้ป่วยขณะที่อยู่ในโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบที่เรียกว่า Siriraj Concurrent Trigger Tool (SiCTT) กำหนดตัวส่งสัญญาณแต่เนิ่น ๆ (Modified Early Warning Signs: MEWS) และพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้ม (SiCTT for Fall Prevention in Adult Hospitalized Patient) หลังจากนั้นมีการทดลองใช้ ปรับปรุงแนวปฏิบัติร่วมกัน และสามารถประยุกต์ใช้ได้ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ทุกงานการพยาบาล มีแนวโน้มผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและสามารถขยายผลการใช้แนวปฏิบัติดังกล่าวได้ทั้งคณะฯ

ดาวน์โหลดบทความเพิ่มเติม >> SiCTT : Fall Prevention in Adult Hospitalized Patient (บทความ) (1085 downloads )

หากท่านสนใจและนำแนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ กรุณติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0-2419-9009, 9750 ต่อ 505

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.