รศ. นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชกล่าวถึง การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งประกอบด้วยหลายภาคส่วน ได้แก่ หน่วยคัดกรองผู้ป่วย งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย แผนกการติดตาม แพทย์เวร หรือ call center ทีมพยาบาล แผนกรังสีฯ แผนกประสาทวิทยา รวมทั้งประสาทศัลยแพทย์ ดูแลจนกระทั่งผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล จึงเรียกได้ว่าเป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานตั้งแต่หน้าถึงหลังโรงพยาบาล การดูแลผู้ป่วยให้ได้ผลดี จึงต้องดูแลอย่างเป็นระบบ เห็นภาพตรงกันทุกส่วนงาน และมีเป้าหมายเดียวกัน การเตรียมตัวขอรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค Disease Specific certification : DSC) เป็นอีกหนึ่งภารกิจของศูนย์ฯ ต้องมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร หรือที่เรียกว่า S E R V E ซึ่งสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ใน ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชฯ เส้นทางสู่สังคมที่ปราศจากโรคหลอดเลือดสมอง

รับชมวีดิทัศน์ 

สงวนสิทธิ์ ห้ามทำสำเนา ทำการเปลี่ยน หรือทำขึ้นใหม่ด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วน หรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านบทความสัมภาษณ์ได้ที่ >> บทความ เส้นทางสู่สังคมที่ปราศจากโรคหลอดเลือดสมอง

 

หากท่านสนใจและนำแนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0-2419-8776 หรือ 0-2419-8764
ติดตามฉบับอื่น ๆ ได้ที่ การรับรองเฉพาะโรค (DSC)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.