คณะกรรมการวิจัย ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ได้จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องงานวิเคราะห์  เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2565 โดย นางสาวปิยนุช สายสุขอนันต์ ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์ สังเคราะห์ ดังนี้

การสร้างงานวิเคราะห์
การวิเคราะห์งานเป็นกระบวนการพิจารณา จำแนก แยกแยะ ประเมินผลการจัดการจากข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานอย่างเป็นระบบ โดยเป็นกระบวนการคิดเชิงลึกที่ผู้วิเคราะห์ต้องใช้ความสามารถ และทักษะในการตั้งสมมติฐาน การสังเกต การสืบค้นและการหาความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุมีผล เพื่อนำผลการวิเคราะห์จากข้อมูลเชิงประจักษ์ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน นอกจากจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการปฏิบัติงานแล้ว ผลงานเชิงวิเคราะห์ที่สร้างขึ้น ยังเป็นผลงานสำคัญที่สามารถนำมาใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาชีพการพยาบาลของบุคลากรตามแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพได้

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำงานวิเคราะห์ทางการพยาบาล
– ความสัมพันธ์ของเป้าหมายองค์กร เป้าหมายของงาน
– กระบวนการกำหนดหัวข้อการวิเคราะห์งานและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์งาน
– หลักการ เทคนิคสำคัญในการเขียนและการประเมินคุณภาพงานวิเคราะห์ทางการพยาบาล
– การเขียนบทนำ
– แนวคิดทฤษฎี งานวิเคราะห์/ วิจัยที่เกี่ยวข้อง
– วิธีการวิเคราะห์ สถิติในการวิเคราะห์
– ผลการวิเคราะห์และการอภิปรายผล
– สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ
– การสืบค้นข้อมูลเพื่อเขียนงานวิเคราะห์ทางการพยาบาล
– หลักการพิมพ์งานวิเคราะห์ทางการพยาบาล

การประเมินคุณภาพผลงาน แนวปฏิบัติทางการพยาบาลที่เกิดจากงานวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ AGREE I I
แนวทางการประเมินประกอบด้วย 6 หมวดหลัก คือ
หมวดที่ 1 ขอบเขตและวัตถุประสงค์
หมวดที่ 2 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวดที่ 3 ความเข้มงวดของขั้นตอนการจัดทำ
หมวดที่ 4 ความชัดเจนของการนำเสนอ
หมวดที่ 5 การนำไปใช้
หมวดที่ 6 ความเป็นอิสระของบรรณาธิการ

ที่มา: นางสาวปิยนุช สายสุขอนันต์
ผู้สรุป: นางสาวจันทนา นามเทพ

ดาวน์โหลดเอกสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง งานวิเคราะห์ (46 downloads )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.