ทีมจัดการศึกษาศิริราช
(Education Team @ Siriraj)

ความเป็นมา
กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอน และวิธีการดำเนินงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการศึกษา มีรายละเอียดขั้นตอน และแนวปฏิบัติจำนวนมาก คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นสถาบันผลิตบัณฑิตแพทย์ขนาดใหญ่ มีจำนวนเจ้าหน้าที่สนับสนุน/ช่วยบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนจากส่วนกลางและภาควิชา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 100 คน มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ แตกต่างกันตามบริบทความรับผิดชอบและจริตของหน่วยงานต้นสังกัด บางทักษะและ/หรือความรู้ที่ควรจะทำได้ด้วยตนเองอาจจะไม่มีความมั่นใจในการที่จะทำ หรือทำแล้วเกิดข้อผิดพลาด หรือมีความล่าช้า ไม่ทันกับความต้องการใช้งาน

วัตถุประสงค์
1. สร้าง/ แลกเปลี่ยน “แนวปฏิบัติ (Practice)” สำหรับการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของคณะฯ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ/ ผู้บริหาร และ/หรือ ลดความผิดพลาด/ ลดเวลา/ เพิ่มคุณค่างานด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องได้
2. สร้างปฏิสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเจ้าหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษาที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความเอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาของคณะฯ ต่อไป

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ตัวชี้วัดด้าน KM
1. จำนวนสาระความรู้ 2 เรื่อง/ปี
2. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม 4 ครั้ง/ปี

ตัวชี้วัดที่ตอบวัตถุประสงค์
1. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละครั้ง > 20 คน/ ครั้ง

ตัวชี้วัดหลักสอดคล้องกับวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดหน่วยงานหรือคณะฯ
1. จำนวนบุคลากรที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สำคัญ/ งานที่มีความยาก/ ความเสี่ยงผิดพลาดได้เพิ่มขึ้น (สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง)

ความรู้ที่สำคัญ
1. ระบบการดูแลนักศึกษา
2. ระบบ REXX
3. การประเมินผลการเรียนการสอนแบบ Letter grade และ OSU
4. การจัดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์
5. การวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

ผู้ประสานงาน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 9  6591 (คุณนภัสสร)
งานจัดการความรู้ โทร. 9 9009 ต่อ 505 (คุณวิจิตรา)
update : 21/03/2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.