รายชื่อสมาชิกกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ ทีมจัดการศึกษาศิริราช มีดังนี้

Facilitator
คุณนภัสสร รุ่งเรือง

Historian/Admin
คุณวรรณลดา มงคลธง

Expert
คุณณิสา แจ้งบุญ
คุณทศพร มาสวัสด์

รายชื่อสมาชิกผู้ดำเนินการ ณ วันก่อตั้ง
ตัวแทนจากภาควิชา/หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

ฝ่ายการศึกษา
งานแพทยศาสตรศึกษา
งานธุรการและสนับสนุน (กศ.)
งานบริการการศึกษา
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE)
งานกิจการนักศึกษา
งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
สถานเทคโนโลยีการศึกษาฯ
ภ.อายุรศาสตร์
ภ.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ภ.สรีรวิทยา
ภ.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ
ภ.ศัลยศาสตร์
ภ.วิสัญญีวิทยา
ภ.รังสีวิทยา
ภ.พยาธิวิทยาคลินิก
ภ.พยาธิวิทยา
ภ.นิติเวชศาสตร์
ภ.ตจวิทยา
ภ.ชีวเคมี
ภ.จุลชีววิทยา
ภ.จิตเวชศาสตร์
ภ.จักษุวิทยา
ภ.กุมารเวชศาสตร์
ภ.กายวิภาคศาสตร์
ภ.โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
ภ.เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภ.เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
ภ.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภ.เภสัชวิทยา
รร.กายอุปกรณ์สิรินธร

ผู้ประสานงาน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 9  6591 (คุณนภัสสร)
งานจัดการความรู้ โทร. 9 9009 ต่อ 505 (คุณวิจิตรา)
update : 21/03/2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.