นักศึกษาฝึกงานที่รัก/นักศึกษาฝึกงาน อนาคตคนศิริราช
(Dear Intern/As is an Intern.. To be an employee)

ความเป็นมา
การฝึกงานถือเป็นการเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพและความรู้ที่ไม่ได้รับจากการเรียนทั่วไป นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์จริงในสถานการณ์การทำงานและได้ฝึกปฏิบัติทักษะที่เป็นประโยชน์ในอนาคตอีกทั้งการฝึกงานของนักศึกษาฝึกงานนั้นสามารถเชื่อมโยงทฤษฎีที่เรียนในการศึกษากับการปฏิบัติจริงในสายงาน ทำให้นักศึกษามีโอกาสในการนำความรู้ที่ได้มาใช้ในทางปฏิบัติ ซึ่งช่วยให้การเรียนรู้มีความหมายมากขึ้น ส่วนของคณะฯ ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรที่ถูกมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงที่สอนงานนักศึกษามีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ทางวิชาชีพที่ได้รับจากการทำงานจริงในสายงานนั้น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่การทำงาน โดยที่พี่เลี้ยงสามารถนำเสนอเคล็ดลับและทักษะที่ต้องการในการประกอบอาชีพนั้น ๆ

การพัฒนานักศึกษาผ่านโครงการฝึกงานเป็นส่วนสำคัญของยุคนี้ที่ต้องการบุคลากรที่มีทักษะและความรู้ที่ทันสมัย เจตจำนงในการพัฒนาบุคลากรและมีประโยชน์มากมายต่อองค์กรและนักศึกษาเอง เพื่อให้มีการพัฒนาทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเข้าใจในองค์กร และความพร้อมสู่ตลาดแรงงานที่เรียบง่ายและประสบความสำเร็จในอนาคต รวมไปถึงการส่งเสริมภาพลักษณ์เพราะการที่นักศึกษามีประสบการณ์ที่ดีในการฝึกงานอาจส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถเข้าร่วมงานกับคณะฯ

การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติเรื่องนักศึกษาฝึกงาน เพื่อสร้างระบบการฝึกงานที่มีประสิทธิภาพในระดับคณะฯ จะช่วยหน่วยงานภายในคณะฯ ดำเนินการเรื่องนักศึกษาฝึกงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาฝึกงาน กลับมาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือเป็นบุคลากรของคณะฯ ต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการรับนักศึกษาฝึกงานของหน่วยงานภายในคณะฯ
2. เพื่อพัฒนาการดำเนินการรับนักศึกษาฝึกงานอย่างมีประสิทธิภาพในระดับคณะฯ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายในและสถานศึกษาภายนอกคณะฯ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ตัวชี้วัดด้าน KM
1. จำนวนสาระความรู้ 3 เรื่อง/ปี
2. จำนวนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องนักศึกษาฝึกงาน 4 ครั้ง/ปี

ตัวชี้วัดที่ตอบวัตถุประสงค์
1. เกิดกระบวนการบริหารจัดการระบบนักศึกษาฝึกงาน
2. จำนวนเครือข่ายสถานการศึกษา >10 แห่ง

ตัวชี้วัดหลักสอดคล้องกับวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดหน่วยงานหรือคณะฯ
1. พันธกิจของฝ่ายทรัพยากรบุคคล เรื่องการบริหารอัตรากำลัง สรรหา พัฒนา และธำรงรักษาบุคลากร ของคณะฯ

ความรู้ที่สำคัญ
1. Process Improvement/Work Flow
2. ADLI/PDCA/CQI/LeTCI
3. Communication Skill
4. Creative Integration/Integrated Knowledge

ผู้ประสานงาน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 9  9856 (คุณบริรักษ์)
งานจัดการความรู้ โทร. 9 9009 ต่อ 505 (คุณวิจิตรา)
update : 21/03/2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.