รายชื่อสมาชิกกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ นักศึกษาฝึกงานที่รัก/นักศึกษาฝึกงาน อนาคตคนศิริราช มีดังนี้

Facilitator
นาย บริรักษ์ นาให้ผล
น.ส. กฤชญา โชครัตนวิศาล

Historian
นาย บริรักษ์ นาให้ผล

Admin
น.ส. กฤชญา โชครัตนวิศาล

Expert
อ. นพ.ชนินทร์ ลิ่มวงศ์
รศ. ดร.วทิพย์ ตั้งจิตติโภคิน

รายชื่อสมาชิกผู้ดำเนินการ ณ วันก่อตั้ง
นาง อนงค์ ชลานุภาพ
น.ส. ปิยมาภรณ์ ดอกบัว
น.ส. เบญจวรรณ ธงภักดิ์ ปราบภัย
ว่าที่ร้อยตรี ปัญญาวุฒิ สรรพา
นาย วิชิต คำพูล
นาง นพมาส วิริยะเจริญรัตน์
น.ส. สุพิน สาริกา
นาย โอภาส อักษรจรรยา
ดร. วรภา หีบจันทร์ตรี
นาย ลีนวัฒน ฟักแก้ว
นาย วุฒิศักดิ์ สิงหโท
น.ส. นิสากร คงศรี
น.ส. เอื้อมดาว อักษรกลาง
นาย ณกุล ไวประดับ
นาง สุรินทร์ สมศรี
น.ส. ชโลธร โอฬารประเสริฐ
น.ส. กาญจนา วงศ์อุ่นใจ
น.ส. กุลรัตน์ อ่อนสร้อย
น.ส. แพนน้อย สุวรรณศรีสาคร
น.ส. กานต์นภา นิสภา
นาง วรรณพ ศลิษฏ์อรรถกร
น.ส. ภัคฑีรา พวงภู่น้อย
น.ส. สโรชา พลหาญ
ดร. จุฑาทิพย์ นันทวินิตย์
น.ส. อมรรัตน์ แสงทอง
น.ส. อุบล หุ่นแก้วชมภู
น.ส. เมษปภา สุดเพชร
น.ส. ปนัดดา สระทองโน
ภกญ. อุไรวรรณ ศิลปศุภกรวงศ์
น.ส. อุษณีย์ ฉ่ำเฉื่อย
น.ส. ศศินิภา อุทัยสอาด
น.ส. จุฑามาส เลิศล้ำ
รศ. ดร. วทิพย์ ตั้งจิตติโภคิน
น.ส. ทิพย์อาภรณ์ เรืองวุฒิสกุลชัย
น.ส. กวิศรา เอี่ยมบรรณพงษ์
น.ส. อุษณีย์ ฟองศรี
น.ส. ชลธิชา สงแจ้ง
นาง พรวิไล กำไลทอง
น.ส. กนกวรรณ ทองทับทิม
นาย คมศักดิ์ รัตนภิรมย์
น.ส. พัชรินทร์ เลามั่ง
น.ส. ทิพยภรณ์ บุญประคอง
น.ส. เพ็ญพร สิทธิสำอางค์
น.ส. จิตรา เกิดเพ็ชร
น.ส. ปาณิสรา ติณธรานนท์
น.ส. นารีรัตน์ จูปั้น
นาง วาสินี สุวรรณ์
น.ส. จรรยา ประสพธรรม
น.ส. ปาริชาต เตชะนันท์
น.ส. จิตราภรณ์ สุขเหลือ
น.ส. เพ็ญพิชญา อัคราภรณ์
น.ส. จุฑามาศ เกิดสาสน์
นาย อิทธิพล พงษ์พรรณรวม
นาง หนึ่งฤทัย ต่อสุวรรณ
น.ส. วรรษา ชูรัตน์

ผู้ประสานงาน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 9  9856 (คุณบริรักษ์)
งานจัดการความรู้ โทร. 9 9009 ต่อ 505 (คุณวิจิตรา)
update : 21/03/2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.