CoP ผู้ประสานงานด้านการผลิตตำราหนังสือทางวิชาการเรื่อง Timeline การจัดทำหนังสือ (รายละเอียดการเตรียมตัวในการจัดทำหนังสือ ตั้งแต่การวางแผน การกำหนดเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย การกำหนดรูปแบบในการจัดทำต้นฉบับ การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน การอ่านประเมินและการตรวจ proof การจัดทำเล่ม)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวิชาการ คุณปิยะนุช โทร. 02 419 2858

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.