CoP ผู้ประสานงานด้านการพัฒนาอาจารย์ นำเสนอสาระความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการประเมินการสอน ซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการประเมินการสอน สำหรับผู้ที่ขอตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์คลินิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานวิชาการ คุณพรชนก โทร. 02 419 2677

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.