Eko Call เป็นแอพพลิเคชั่นใช้งานโทรศัพท์ (Soft Phone) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำงานในรูปแบบของ VoIP (Voice over IP) บนสมาร์ทโฟน ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารถึงกันผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก และสามารถติดต่อสื่อสารกับระบบโทรศัพท์พื้นฐานขององค์กรได้โดยผ่านตู้สาขา (PBX) ขององค์กร สามารถใช้งานได้เสมือนอยู่ภายในองค์กร

เอกสารแนะนำ การใช้งาน Eko Call (471 downloads )

  • ภาพรวมของ Eko Call
  • วิธีการทำงานของ Eko Call
  • FAQ
  • แนวทางการให้บริการ Soft Phone
  • การบริหารจัดการและการให้บริการหลังการใช้งาน Soft Phone

Siriraj Phonebook (154 downloads )

● Clip video Eko Call for Siriraj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.