งานสื่อสาร ดำเนินการกลุ่ม CoP บริการงานสื่อสาร โดยจากการจัดการความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำให้เกิดวิธิปฏิบัติงานใหม่ในปีงบ 2564 ดังนี้

 1. วิธีปฏิบัติงานเรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน Outsource
 2. วิธีปฏิบัติงานเรื่องการบริหารจัดการสิทธิ์ผู้ใช้บริการ Application EkoCall
 3. วิธีปฏิบัติงานเรื่องการส่งซ่อมภายนอก กรณีครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด
 4. วิธีปฏิบัติงานเรื่อง การให้คำแนะนำ Application Siriraj Connect
 5. วิธีปฏิบัติงานเรื่องการบริหารจัดการตารางแพทย์เวรบน Application on call
 6. วิธีปฎิบัติงานเรื่องการรับ-ส่งเอกสารของงานสารบรรณ
 7. วิธีปฏิบัติงานเรื่องการส่งคืนครุภัณฑ์
 8. วิธีปฎิบัติงานเรื่องการโอนครุภัณฑ์
 9. วิธีปฎิบัติงานเรื่องการเบิกจ่ายวัสดุ-อุปกรณ์งานช่าง
 10. วิธีปฏิบัติงานเรื่องการใช้ Application EkoCall
 11. วิธีปฏิบัติงานเรื่องการประสานงานระงับเหตุอรามดัง
 12. วิธีปฏิบัติงานเรื่องการสุ่มฟังไฟล์เสียง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานสื่อสาร ตึกสยามินทร์ชั้น 16
โทรศัพท์ 0–2419-8666

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.