รายชื่อสมาชิกกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ ผู้ประสานงานด้านการพัฒนาอาจารย์ มีดังนี้

Facilitator
น.ส.วลีรัตน์ กลิ่นเกษร

Historian
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

Admin
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

Expert
น.ส.ประภาศิกานต์ วิวัฒนวาณิชย์
น.ส.พรชนก ลักษณะวิบูลย์

รายชื่อสมาชิกผู้ดำเนินการ ณ วันก่อตั้ง
1. น.ส.วลีรัตน์ กลิ่นเกษร
2. น.ส.พรชนก ลักษณะวิบูลย์
3. น.ส.ประภาศิกานต์ วิวัฒนวาณิชย์

update : 29/09/2022
ผู้ประสานงาน งานวิชาการ : นางสาวพรชนก ลักษณะวิบูลย์ (9 2677)
ผู้ประสานงาน งานจัดการความรู้ : นายเอกราช จันทรประดิษฐ์ (9 9009 ต่อ 503)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.