CoP ผู้ประสานงานด้านการพัฒนาอาจารย์ นำเสนอสาระความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ การเตรียมเอกสาร ขั้นตอนการส่งเอกสารเข้ารับการตรวจสอบ การเสนอเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล การแก้ไขแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

โดย ประภาศิกานต์ วิวัฒนวาณิชย์
งานวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.