มุมสบายสไตล์ต้นทุน
(Costing Corner)

ความเป็นมา

งานประเมินต้นทุน ฝ่ายการคลัง เป็นหน่วยงานที่ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ต้นทุนและจัดทำรายงานเพื่อการบริหาร มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล โดยมุ่นเน้นให้การบริการวิเคราะห์ต้นทุนและจัดทำข้อมูลสำหรับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการบริการเชิงรุกด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรมนุษย์

และในการปฏิบัติงานจริง ทุกคนต่างมีทักษะ มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานแต่ละด้านแตกต่างกันไป และความรู้เหล้านั้น ล้วนเป็นความรู้ที่ไม่สามารถจะเรียนรู้ได้ง่ายๆ เพราะบางอย่างอาจต้องใช้ประสบกาณณ์ และความสามารถเฉพาะทาง หากสามารถถ่ายทอดออกมาทางใดทางหนึ่งได้ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมงานอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้เราได้มีช่องทางการสื่อสารอีกช่องทางหนึ่ง สำหรับใช้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน และเผยแพร่ประสบการณ์ ความรู้ต่างๆ ที่มีประโยชน์ และสามารถนำไปใช้งานได้จริง ไม่ว่าจะในด้านการคำนวณต้นทุน การปฏิบัติงานในระบบ SAP หรือเทคนิดต่างๆ ที่ช่วยให้การปฏิบัติงานง่ายขึ้น ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง CoP “มุมสบายสไตล์ต้นทุน”

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการคำนวณต้นทุน และเทคนิคความรู้อื่น ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
2. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม CoP และเผยแพร่บน KM website เดือนละ 1 เรื่อง

update : 22/04/2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.