รายชื่อสมาชิกกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ มุมสบายสไตล์ต้นทุน มีดังนี้

Facilitator
1. นางหนึ่งฤทัย        ต่อสุวรรณ

Historian, Admin
1. นางสาวปาริตา     อาสนกุล

Expert
1. นางหนึ่งฤทัย       ต่อสุวรรณ
2. นางสาวสกุณา    ต่ายจันทร์
3. นายบุรินทร์         เลิศไพบูลย์

รายชื่อสมาชิกผู้ดำเนินการ ณ วันก่อตั้ง
1. นางหนึ่งฤทัย        ต่อสุวรรณ
2. นางสาวสกุณา     ต่ายจันทร์
3. นายบุรินทร์          เลิศไพบูลย์
4. นางสาวยมลพร   ไข่ธารา
5. นางดารารัตน์       กระนีจิตร
6. นางสาวปรียาภัทร์     แสงสุวรรณ
7. นางสาวมัทรียา     อ่อนสี
8. นางสาวปาริตา     อาสนกุล
9. นางกนกพร           จิวโพธิ์เจริญ
10. นางสาวทัชชกร  ตั้งกิจสุวานิช
11. นายณัฐชนนท์      ไกรปราบ

update : 29/02/2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.