แสง เสียง และอุปกรณ์
(Light Sound and Equipment)

ความเป็นมา
สาขาแสง เสียง และอุปกรณ์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
ให้บริการงาน 2 ประเภท

ประเภทที่ 1 งานผลิตสื่อเสียง ให้บริการ บันทึกเสียง ตัดต่อเสียง และผสมเสียง สำหรับนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ รายการวิทยุความรู้เพื่อประชาชน เป็นต้น

ประเภทที่ 2 งานบริการ ให้บริการเครื่องเสียง-ไฟส่องเวที เพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในหอประชุมราชแพทยาลัย และลานกิจกรรมภายในคณะ เช่น งานประชุมวิชาการ และนิทรรศการ งานกิจกรรมความรู้เพื่อประชาชน เป็นต้น
ซึ่งในสาขาบุคลากรมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน แต่ละบุคคลมีเทคนิคในการปฏิบัติงาน และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และพบปัญหาอุปสรรคหน้างานที่แตกต่างกัน สาขาจึงมีความคิดว่าหากมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานของแต่ละบุคคล ผนวกกับการศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากภายนอก เกิดเป็นเทคนิคเฉพาะของสาขาจะทำให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์แก่บุคคลทั้งหน่วยงาน ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้ จึงจัดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้ขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
2. เพื่อเป็นการฝึกทักษะการหาข้อมูลการเรียนรู้ สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาและเพื่อนร่วมงาน
3. เพื่อรวบรวมเรื่องเล่าเพื่อพัฒนา เรื่องราว นวัตกรรมที่ได้ใน 1 ปี จำนวน 60 เรื่อง ไว้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนางานต่อไป

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
1. จำนวนสาระความรู้ 2 เรื่อง/ปี

update : 1/10/2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.