รายชื่อสมาชิกกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ แสง เสียง และอุปกรณ์ มีดังนี้

Facilitator
นายธรรมธร บัญชาบุษบง

Historian
นายดนัย อ่วมอิ่มพืช

Admin
นายพฤทธิ์ กนิษฐสังกาศ

Expert
หัวหน้าสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

รายชื่อสมาชิกผู้ดำเนินการ ณ วันก่อตั้ง
1. นายนัฐวุธ ศรีสันต์
2. นายสุรพันธ์ ทองเกิดหลวง

update : 01/10/2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.