เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากผู้บริหารและกลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เข้าศึกษาดูงาน ในประเด็นสำคัญด้านการจัดการความรู้ ทั้งในด้านกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process/ KM Model) ภายในและภายนอกองค์กร ระบบการจัดการความรู้ (KM System) แผนกลยุทธ์ และการประเมินตามตัววัดที่สำคัญด้านการจัดการความรู้ เป็นต้น ณ ห้องประชุม D202 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2

ในการรับศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ. พญ.ดวงมณี  เลาหประสิทธิพร  (รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ) บรรยายในหัวข้อ “บูรณาการจัดการความรู้ เพื่อศิริราช เป็นเลิศ ยั่งยืน และองค์กรแห่งการเรียนรู้” ต่อด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้การจัดการความรู้ในการพัฒนางาน จากทีม Siriraj Concurrent Trigger Tool เรื่อง แนวทางในการดูแลผู้ป่วยในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ (WHAP-C Bundle) โดย พว. กาญจนา รุ่งแสงจันทร์ พว.ปนัดดา เสือหรุ่น (งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ฯ ฝ่ายการพยาบาล) และทีม Siriraj Clinical Tracer Plus เรื่อง มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันในผู้ใหญ่ โรงพยาบาลศิริราช (Siriraj Adult Acute Myeloid/ Lymphoblastic Leukemia: SiAML) โดย รศ. นพ.วีรภัทร โอวัฒนาพานิช และ นพ.นวพชร ดอนสกุล (สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์) และปิดท้ายด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยการจัดการความรู้ โดย คุณเอกกนก พนาดำรง (หัวหน้างานจัดการความรู้) และคุณชลิตา มิ่งขวัญ (นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ งานจัดการความรู้)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.