งานจัดการความรู้ ร่วมกับ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล งานบริหารจัดการความเสี่ยง และงานรักษาความปลอดภัย
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและจัดการความรุนแรงในโรงพยาบาล
ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมใหญ่ 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)

       การจัดอบรมในครั้งนี้เกิดจากการร่วมกันพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและจัดการความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล งานบริหารจัดการความเสี่ยง งานรักษาความปลอดภัย และงานจัดการความรู้ ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในการเป็น Trainer ให้กับบุคลากรในรุ่นต่อไป รวมทั้งสร้างการเรียนรู้ และฝึกทักษะในการป้องกันและจัดการความรุนแรงในโรงพยาบาลศิริราช โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ นี้ มุ่งเน้นในกลุ่มบุคลากรที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยนอก เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฯ เรียนรู้แนวทางการใช้แนวปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติ การวิเคราะห์บุคคลเพื่อเฝ้าระวังจากการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง การจัดการเมื่อเกิดความรุนแรงในโรงพยาบาล และฝึกทักษะในการจัดการความรุนแรงได้อย่างเหมาะสม

1 thought on “อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและจัดการความรุนแรงในโรงพยาบาล (รุ่น Training for Trainers)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.