งานจัดการความรู้ จัดกิจกรรม“อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมทักษะ พัฒนาสมรรถนะด้วย KM Tool” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะ และฝึกทักษะการใช้เครื่องมือ KM Tool (Storytelling, Dialogue, Mind map และ AAR) ให้กับกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) และบุคลากรคณะฯ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “Siriraj KM เครื่องมือยกระดับความรู้ เพื่อพัฒนางาน” โดย คุณเอกกนก พนาดำรง หัวหน้างานจัดการความรู้ และ การเรียนรู้เครื่องมือ KM Tool (Dialogue, Storytelling, Mind map and AAR) โดยทีมงานจัดการความรู้ ซึ่งการอบรมในครั้งถัดไปจะเป็นหัวข้อเรื่อง “การบันทึกและสกัดความรู้”

รับชมภาพบรรยากาศการอบรมได้ที่ Facebook : Siriraj KM

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.