คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพงานและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ เพื่อมุ่งสู่องค์กรที่น่าไว้วางใจ (High reliability organization: HRO) และองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High performance organization: HPO)” รวมทั้งบุคลากรในทุกพันธกิจมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมถึงคุณภาพของการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพ

การจัดอบรมในครั้งนี้เกิดจากการร่วมกันพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและจัดการความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงที่เกิดกับบุคลากรหรือผู้รับบริการ ทั้งในลักษณะคำพูด/การกระทำ โดยเฉพาะการทำร้ายร่างกาย สิ่งของ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคล ทรัพยากร โรงพยาบาล และสังคม

งานจัดการความรู้ ร่วมมือกับภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล งานบริหารจัดการความเสี่ยง และงานรักษาความปลอดภัย

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและจัดการความรุนแรงในโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรภายในคณะฯ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยเบื้องต้นเน้นในกลุ่มบุคลากรดูแลผู้ป่วยนอก เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฯ เรียนรู้แนวทางการใช้แนวปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติ การวิเคราะห์บุคคล เพื่อเฝ้าระวังจากการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงการจัดการเมื่อเกิดความรุนแรงในโรงพยาบาล และฝึกทักษะในการจัดการความรุนแรงได้อย่างเหมาะสม

อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและจัดการความรุนแรงในโรงพยาบาล (รุ่น Training for Trainers)

อบรมเชิงปฏิบัติการฯ รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร ชั้น 15 อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์   

 

2 thoughts on “อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและจัดการความรุนแรงในโรงพยาบาล ประจำปี 2564

  1. อยากให้มีการจัดอบรมการป้องกันและการจัดการความรุนแรงใน รพ.ปี65นี้อีกค่ะ จากห้องฉุกเฉิน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.ชลบุรี

    1. ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมให้กับบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะ สำหรับการจัดอบรมให้กับบุคลากรภายนอกจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสถัดไปนะคะ ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.