ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์การสัมภาษณ์ KM Role Model เรื่อง “ประสบการณ์การนำ การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบริบทการวิจัย”

     การจะนำ KM ไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ต้องมีการ Management ต้องมีการจัดการ ไม่ใช่เพียงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่ต้องมีประเด็น และการจัดการ โดยหลัก คือ ต้องรู้ว่าสิ่งที่ต้องการจะรู้ คืออะไร สิ่งที่ต้องการจะเผยแพร่คืออะไร ต้องมีการจัดการข้อมูลที่ต้องการจะสื่อ หรือ knowledge ความรู้ที่ต้องการจะสื่อ ต้องมีการจัดการในส่วนของผู้ที่จะมาให้ความรู้ และผู้ที่รับความรู้…”

โดย อาจารย์ นายแพทย์อัครินทร์ นิมมานนิตย์

คลิกเพื่อรับชม >> ประสบการณ์การนำการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบริบทการวิจัย (127 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.