วีดิทัศน์ Disease Specific Certification Siriraj DM Team

ศูนย์เบาหวานศิริราช (Siriraj Diabetes Center of Excellence หรือ Siriraj DM Team)

KM Society : Siriraj Clinical Tracer Plus : Liver Transplantation (วีดิทัศน์)

Siriraj Concurrent Trigger Tool กลุ่มยา High Alert Drugs : Adult hospitalized patient with Warfarin administration (วีดิทัศน์)

Siriraj Concurrent Trigger Tool กลุ่มยา High Alert Drugs : Adult patient with Insulin administration (วีดิทัศน์)

Siriraj Concurrent Trigger Tool กลุ่มยา High Alert Drugs : Adult patient with Heparin administration (วีดิทัศน์)

บูรณาการ KM กับ กระบวนการดูแลความต่อเนื่องในการรักษาทางยา (Medication Reconciliation)

วิธีการหยอดยาและป้ายยา

พยาบาลกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

ข้อควรปฏิบัติเมื่อรับประทานยากดภูมิคุ้มกัน

การใช้ยา Paracetamol แบบสมเหตุผล