ศูนย์เบาหวานศิริราช (Siriraj Diabetes Center of Excellence หรือ Siriraj DM Team) มีวิสัยทัศน์ คือ ส่งเสริมให้ผู้เป็นเบาหวานดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ และมีพันธกิจ ได้แก่ บูรณาการงานวิจัยการแพทย์คลินิกและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เผยแพร่ความรู้สู่บุคลากรด้านสาธารณสุข เชื่อมโยงและสร้างการดูแลรักษาผู้เป็นเบาหวานในลักษณะสหสาขาวิชาที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างสอดคล้องกับบริบทของประเทศ รวมทั้งผลิตรูปแบบการให้ความรู้ และบุคลากรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวาน (diabetes educator) ที่มีความรู้และทักษะในการส่งเสริมสนับสนุน (empower) ผู้เป็นเบาหวานให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีสุขภาวะ

ศูนย์เบาหวานศิริราชมีมาตรฐานในการเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ และได้รับการรับรอง Disease specific certification (DSC) โดยมีการวางกลยุทธ์ที่ตอบสนองทั้ง 3 พันธกิจ มีการดำเนินงานเป็นสหสาขาวิชาชีพ และมีทีมนำในการวางแผนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในการขอ DSC นั้น ทีมนำเบาหวานร่วมกับงานพัฒนาคุณภาพ และศูนย์เบาหวาน จัดประชุมหน่วยงานวาง Action plan เพื่อให้มีการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  การรับรองเฉพาะโรคของทีมเบาหวาน ทำให้เห็นภาพของการทำงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพอย่างแท้จริง มีการบูรณาการในทุกพันธกิจ ทั้งด้านการบริการ ด้านการศึกษา และด้านการวิจัยที่มีงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยมากมาย ประกอบกับการบูรณาการกับการรับฟังผู้รับบริการด้วย ทำให้ศูนย์เบาหวานประสบผลสำเร็จในการรับรองมาตรฐานนี้ และส่งผลไปยังผู้ป่วยเบาหวานอย่างแท้จริง

หากท่านสนใจและนำแนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0-2419-8776 หรือ 0-2419-8764
ติดตามฉบับอื่น ๆ ได้ที่ การรับรองเฉพาะโรค (DSC)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.