ศูนย์เบาหวานศิริราช (Siriraj Diabetes Center of Excellence หรือ Siriraj DM Team) มีวิสัยทัศน์ คือ ส่งเสริมให้ผู้เป็นเบาหวานดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ และมีพันธกิจ ได้แก่ บูรณาการงานวิจัยการแพทย์คลินิกและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เผยแพร่ความรู้สู่บุคลากรด้านสาธารณสุข เชื่อมโยงและสร้างการดูแลรักษาผู้เป็นเบาหวานในลักษณะสหสาขาวิชาที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างสอดคล้องกับบริบทของประเทศ รวมทั้งผลิตรูปแบบการให้ความรู้ และบุคลากรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวาน (diabetes educator) ที่มีความรู้และทักษะในการส่งเสริมสนับสนุน (empower) ผู้เป็นเบาหวานให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีสุขภาวะ

ศูนย์เบาหวานศิริราชมีมาตรฐานในการเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ และได้รับการรับรอง Disease specific certification (DSC) โดยมีการวางกลยุทธ์ที่ตอบสนองทั้ง 3 พันธกิจ มีการดำเนินงานเป็นสหสาขาวิชาชีพ และมีทีมนำในการวางแผนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในการขอ DSC นั้น ทีมนำเบาหวานร่วมกับงานพัฒนาคุณภาพ และศูนย์เบาหวาน จัดประชุมหน่วยงานวาง Action plan เพื่อให้มีการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  การรับรองเฉพาะโรคของทีมเบาหวาน ทำให้เห็นภาพของการทำงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพอย่างแท้จริง มีการบูรณาการในทุกพันธกิจ ทั้งด้านการบริการ ด้านการศึกษา และด้านการวิจัยที่มีงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยมากมาย ประกอบกับการบูรณาการกับการรับฟังผู้รับบริการด้วย ทำให้ศูนย์เบาหวานประสบผลสำเร็จในการรับรองมาตรฐานนี้ และส่งผลไปยังผู้ป่วยเบาหวานอย่างแท้จริง

ติดตามเส้นทางการรับรอง DSC ของทีมเบาหวานศิริราชได้ในรายการ KM Society : Disease Specific Certification Siriraj DM Team

ดาวน์โหลดไฟล์
วิดีทัศน์ Disease Specific Certification Siriraj DM Team (93 downloads)

ร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าของผลงาน
[Total: 2 Average: 5]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.